1. Vakantieverlof.
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel Ba van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof is alleen mogelijk indien:
• wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties (= zomervakantie) op vakantie te gaan;
• een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties (= zomervakantie) mogelijk is.
Vakantieverlof mag :
• één maal per schooljaar worden verleend;
• niet langer duren dan 10 schooldagen;
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per jaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
2. voor verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste 1 dag;
3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
4. bij ernstige ziekte van gezinsleden (niet voor verzorging), duur in overleg met de directeur;
5. bij overlijden van bloed- of aanverwanten:
- in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;
- in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;
- in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;
6. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste 2 dagen;
7. voor andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3, van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

Verlof is mogelijk indien:
• de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Waarschuwing.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

N.B. Daar waar “directeur” staat, kan gelezen worden “directeur/rector”.