U kunt het formulier ook digitaal invullen en daarna via de mail versturen
naar de.triangel@scpo-nop.nl
Klik daarvoor op DIGITAAL VERLOFAANVRAAG

Chr.basisschool                                                  Aanvraag verlof bedoeld als in
"De Triangel"                                         artikel 41 WPO.
Reydersant 17
8303 XL Emmeloord
tel. 0527-612625

Ondergetekende:
Naam: .................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Postcode: ............................... Woonplaats: ...................................................
Telefoon: ....................................

doet hierbij een aanvraag voor extra verlof voor de periode van ...........................
tot en met   ...............................   20.....  ten behoeve van zijn/haar kind(eren)

1. Naam: ..............................................................................    Groep ..........
2. Naam: ..............................................................................    Groep ..........
3. Naam: ..............................................................................    Groep ..........

School: ......................................................................................................................
(in te vullen indien u kinderen heeft die een andere school bezoeken)
1. Naam: .......................................................................................    Groep ..........
2. Naam: .......................................................................................    Groep ..........

Dit verlof wordt aangevraagd wegens * extra vakantie / * gewichtige omstandigheden.
Toelichting: .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Denkt u om het invullen van de werkgeversverklaring aan de achterzijde van dit formulier.

Datum: .................................. Handtekening: .....................................................

Advies leerplichtambtenaar: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Besluit directeur: akkoord
Toelichting: .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Datum: ..................................... Handtekening: .....................................................

(*doorhalen wat niet van toepassing is)

 

Werkgeversverklaring:

Naam werkgever: .......................................................................................................
Adres: .................................................................................................................
Postcode: ......................... Woonplaats: ...................................................................
Telefoon: .................................................................................................
Functie werknemer: ...................................................................................................

Wilt u in het kort omschrijven waarom het voor de betreffende werknemer niet
mogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties verlof op te nemen.

......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Datum: .................................... Handtekening: .....................................................

Firmastempel: