MR staat voor: medezeggenschapsraad.
 
De MR bestaat uit zes leden, te weten: drie personeelsleden en drie ouders.
oudergeleding

e-mail

Jacob de Jong

jacob.dejong@flynth.nl

Diane Dekker

dekkervo@gmail.com

 vacature

 

(GMR) Gerard van der Knijff

 gvdknijff@ercmachinery.nl

personeelsgeleding  
Dineke Vroom  
Yndira Vinck (vz)  
Ineke Hoekstra  

 Het algemeen e-mail adres van de mr is:    
de.triangel@scpo-nop.nl  onder vermelding MR.

Nieuw werkplan MR De Triangel volgens WMS mei 2009. Het doel van de MR is, in ruime zin van het woord, het bewaken van de belangen van de kinderen, de ouders, alsmede het personeel van de Triangel. Het doel van het werkplan is: De MR heeft een werkplan om gericht en doelmatig te werken. Visie: De MR voert in alle openheid, met respect voor verschillende verantwoordelijkheden, overleg om te komen tot gezamenlijk beleid dat de grondslag vormt voor een organisatie waarbinnen goed onderwijs geboden wordt. Omdat de MR instemming en adviesrecht en initiatiefrecht heeft zal de MR zich moeten laten informeren via scholing, inhuren van deskundigen, informatiebronnen, MR-advies en deskundige ouders. Met het werkplan zal de MR inzichtelijker worden voor de directeur, commissie, en de ouders waardoor men bij de verkiezingen weet wat de MR doet en voor staat. Het werkplan zal jaarlijks geevalueerd en zonodig bijgesteld, aangevuld en geschrapt worden. Van het werkplan wordt een jaarverslag gemaakt.

Heeft u vragen en/of opmerking welke wij tijdens een vergadering moeten bespreken, laat het ons a.u.b. voor de vergadering weten!